טפסים ונהלים

טפסים

‏‏הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות בנכס/רישום זכויות

בקשה לחידוש היתר

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119 א'

אישור לתקינות והתחייבות לשמירה על תשתיות

הנחיות לפרסום

הנחיות לרישום תצר

התחייבות לרישום תצר

הצהרה על קבלן רשום

הצהרה על קבלן רשום - טרם מינוי

הצהרה על שימושים במבנה

הצהרת מהנדס

התחייבות להריסת מבנים

חישובים סטטיים

טופס 2 תקנה 20 (ב) - שינויים בסמכות מהנדס הועדה

טופס לפטור ממקלט - הצהרת מהנדס

טופס לפטור ממקלט - הצהרת תקינות

כתב שיפוי

כתב ויתור לטובת הדרך

מינוי אחראי לביקורת

מינוי אחראי לביצוע

נוהל פניה לשמאי מכריע

סט טפסים לתחילת בניה, טופס תחילת עבודות וטופס תעודת גמר

קובץ טפסים לתעודת גמר

תנאי סף להגשת תכנית מתאר

טופס הגשת תכנית לכיבוי אש - טבריה

מסמך הועדה המחוזית בעניין בניה בלתי חוקית

הנחיות מרחביות

הנחיה מרחבית 001 - קביעת גובה 0.00

הנחיה מרחבית 002 - מיקום חניות במגרש

מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית

לצפייה בקובץ המדיניות שאושר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית מיום 14/09/20 לחץ כאן

לבנים: מסמך מדיניות הועדה המקומית לתו"ב לעניין מבני העזר ותכסית הקרקע במגרשי המגורים שבייעוד מגורים ב' מתכנית ג/במ/53

מסמכי הנחיות ותכנון - איכות הסביבה

איכות הסביבה - תכנון אורווה

איכות הסביבה - תכנון דיר צאן

איכות הסביבה - תכנון לולים

איכות הסביבה - תכנון מבנה תעשייה

איכות הסביבה - תכנון מפטמה

איכות הסביבה - תכנון רפת

איכות הסביבה - הנחיות לביצוע סקר היסטורי עבור קרקע מזוהמת

איכות הסביבה - הנחיות מרחביות לשלב הבניה באזורי תעשייה ומסחר

איכות הסביבה - הנחיות מרחביות לשלב הבנייה באזורי מגורים

איכות הסביבה - פורמט פרשה טכנית למפעל קיים או למפעל מתוכנן קטן